Wypadki w gospodarstwie rolnym

Wypadki w gospodarstwie rolnym

Ubezpieczenie OC rolników swoim zakresem obejmuje nie tylko rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, ale również osoby pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące z rolnikiem w tym gospodarstwie rolnym. 

Jeżeli w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego została wyrządzona przez w/w osoby szkoda, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, roztrój zdrowia lub utrata, zniszczenie bądź uszkodzenie mienia to wówczas osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników.

Ubezpieczenie obejmuje nie tylko szkody wyrządzone bezpośrednio na skutek prac polowych, lecz również szkody związane z ruchem pojazdów zaprzęgowych, pędzeniem bydła czy ruchem pojazdów wolnobieżnych (tj. pojazdów silnikowych, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika), będących w posiadaniu rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest jednak ograniczony. Nie obejmuje on między innymi szkód w mieniu wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt albo też spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem. Jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu niezbędnych do kontaktu [zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883]

 

 

 

Poznaj 5 powodów wyboru Helper Centrum Pomocy Prawnej!

  1. Zaniżanie lub odmowa wypłaty odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
  2. Wielkość, wiarygodność, wiedza i doświadczenie Helper CPP, jako firmy roszczącej odszkodowania wobec towarzystw 
  3. Wysoka skuteczność działań; większość uzyskanych odszkodowań już na drodze przedsądowej oraz korzystny obrót spraw dla naszych klientów na drodze sądowej.
  4. Suma wypłaconego odszkodowania za wypadek (po potrąceniu prowizji przez naszą firmę) będzie wyższa niż uzyskana na drodze 
  5. Oszczędność własnego czasu i zdrowia przy likwidacji szkody.